การทำงานของไต

10 การทำงานของไต 1

เรียนรู้ การทำงานของไต ที่เปรียบเสมือนเครื่องกรองของเสียออกจากเลือด พร้อมวิธีสังเกตอาการหรือความผิดปกติของไต ที่ควรไปตรวจรักษา

การทำงานของตับ

09 การทำงานของตับ 1

เข้าใจการทำงานของตับ อวัยวะสำคัญในการสร้างสารอาหารให้ร่างกาย มีหน้าที่ผลิตน้ำดี เพื่อใช้ในการย่อยสลายไขมัน พร้อมปัจจัยเสี่ยงทำร้ายตับ ที่ควรหลีกเลี่ยง

ความดันโลหิตสูง

02 ความดันโลหิต 1

รู้จักภาวะความดันโลหิตสูง พร้อมอาการ และปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ และโอกาสเสียชีวิต