ประวัติความเป็นมา ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์​

พ.ศ. 2545 – 2550

 • เริ่มต้นจากธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการ (Lab) ในโรงพยาบาล ในชื่อ บริษัท ซีเมด เทคโนโลยี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
โดยจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนเป็น บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 (ถึงปัจจุบัน)
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile check up) ด้านอาชีวอนามัย ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ (ถึงปัจจุบัน)

พ.ศ. 2551 – 2555

 • ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 (ปัจจุบัน ISO 9001:2015)
 • จัดตั้งมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ตามเจตนารมณ์ เราจะเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2552
  – เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  – เพื่อดำเนินงานฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  – เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์

พ.ศ. 2556 – 2560

 • จัดตั้งหน่วยฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  – อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. ระดับบริหาร)
  – อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)
  – อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. ระดับเทคนิค)
  – อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 • บันทึกความร่วมมือ (MOU) สำนักความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และงานวิจัยพัฒนาในภาคการศึกษา
 • สนับสนุนกิจกรรม การปลูกฝัง พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด STARS STEMS

พ.ศ. 2561 – 2565

 • จัดตั้งโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ครบวงจร
 • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย แก่สถานประกอบกิจการกว่า 500 แห่ง
 • ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 10,000 ราย ในรูปแบบ Hospitel
 • ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

พ.ศ. 2566 สู่อนาคต

 • ขยายบริการด้านสุขภาพ สู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลาง (89 เตียง)
 • จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เฉพาะทาง) ขนาดกลาง (55 เตียง)
 • จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ SEMed Academy หลักสูตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ครบวงจร และเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่มีคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศ

ปณิธาน (Resolution)

ร่วมสร้างสรรค์ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ

ค่านิยม (Core Value)

S :
Scientific thinking & Sociogeology
มีกระบวนการคิดด้วยตรรกะเหตุผล และเหมาะสมกับภูมิสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
E :
English & Engineering
มีทักษะการสื่อสารสากล และทำงานอย่างมีระบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
M :
 Moral – Mathematics
มีตรรกะและคุณธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีข้อมูลพิสูจน์ตรวจสอบได้)
E :
Expectation & Empathy
เข้าใจความคาดหวังผู้เกี่ยวข้อง และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
D :
Develop to Deliver Quality Products & Services
พัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพไปสู่ลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

เป็นองค์กรแห่งจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย  มีการพัฒนาตนเองและส่วนงานในความรับผิดชอบ

พันธกิจ (Missions)

บริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ  ตระหนักถึงความถูกต้องแม่นยำ  ตรงตามความต้องการ  มีการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและไว้วางใจในบริการขององค์กรตลอดไป

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

เป็นองค์กรแห่งจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย  มีการพัฒนาตนเองและส่วนงานในความรับผิดชอบ

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร
 • บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

วิสัยทัศน์

“เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่มีคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศ ผู้รับบริการเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ขององค์กร”

นโยบาย

“เสริมสร้างมาตรฐาน ยึดมั่นจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและระบบสารสนเทศ มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ”

ค่านิยม

“บุคลากรยึดมั่นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความตั้งใจ ใส่ใจบริการ และพัฒนาตนเอง”

พันธกิจ

“บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ มีการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและไว้วางใจในบริการขององค์กรตลอดไป”