OUR SERVICES

Semed Living Care Hospital

syringe
รับวัคซีน
coronavirus
ตรวจหาเชื้อโควิด-19
icon 02 1

           การสำรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walk Through Survey) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการหรือบุคคลจากภายนอกเข้าสำรวจภายในพื้นที่ภายในสถานประกอบการ โดยมี จุดมุ่งหมายหลักเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของคนทำงานและสิ่งคุกคามในกระบวนการผลิตไว้สำหรับดูแลสุขภาพของคนทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นเกิดประโยชน์กับทั้งนายจ้างและคนทำงาน รวมทั้งเกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้เดินสำรวจสถานประกอบการด้วย

           การเดินสำรวจโรงงานนั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะใช้ในการเก็บข้อมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามของคนทำงานภายในสถานประกอบการนั้นๆ เนื่องจากแพทย์ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจเหตุการณ์ได้มากกว่าทราบข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนทำงานหรือนายจ้าง

 

วัตถุประสงค์ของการเดินสำรวจโรงงาน
  • เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามในแผนกต่างๆ ของสถานประกอบการ
  • เพื่อวางแผนการตรวจสุขภาพให้กับคนทำงาน เมื่อค้นหาสิ่งคุกคามและประเมินความเสี่ยงในแต่ละแผนกแล้ว แพทย์จะนำข้อมูลมาพิจารณาวางแผนการตรวจสุขภาพให้กับคนทำงาน สามารถใช้วางแผนในการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น
  • เพื่อประเมินคุณภาพ ในกรณีที่มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของสถานประกอบการ
  • การเดินสำรวจเมื่อโรงงานเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงานเปลี่ยนไป
  • เพื่อประเมินการกลับเข้าทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วย เมื่อคนทำงานเจ็บป่วยหนักถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ และฟื้นฟูจนกลับเข้ามาทำงานได้
  • เพื่อตรวจสอบหรือสอบสวนเหตุการณ์ เมื่อเกิดกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเกิดการร้องเรียนในเรื่องการดูแลสุขภาพของลูกจ้าง