มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย

Thai Occupational Medicine Foundation

พ.ศ. 2552

ข้อมูลทั่วไป

 • มูลนิธินี้มีชื่อว่า มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย
 • ย่อว่า ม.อ.ท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Occupational Medicine Foundation
 • ย่อว่า Thai Occ Med

เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเป็นรูป
.jpg

กากบาทสีเขียว   

 • สัญลักษณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพอนามัย รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัยจากปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ใบราชพฤกษ์คู่                      

 • ความเป็นมงคล สงบ ร่มเย็น
ความหมายโดยรวม              
 • ความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญ ด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข

 

สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ 

         ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย    เลขที่ 115  ซอยรังสิต-นครนายก 42 ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลประชาธิปัตย์   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  โทรศัพท์ 02-199-2111 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดให้บริการด้านการบำบัดรักษา การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยจากยาเสพย์ติดและเอดส์
 2.  เพื่อจัดให้บริการด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยาเสพย์ติดและเอดส์
 3. เพื่อดำเนินงานฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยาเสพย์ติดและเอดส์
 4. เพื่อการช่วยเหลือและสังคมสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยจากยาเสพย์ติดและเอดส์
 5. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนดี แก่บุตร ธิดา ของผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยจากเอดส์
 6.  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด