OUR SERVICES

Semed Living Care Hospital

syringe
รับวัคซีน
coronavirus
ตรวจหาเชื้อโควิด-19
icon 02 1

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing : PT) ร่วมกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเป็นสมาชิกโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห์  ตลอดจนการควบคุมคุณภาพตัวอย่างในอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการขนส่ง  การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลด้วยระบบอัตโนมัติ (LIS, Lab Information System)  เพื่อป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดจาก Human error  และยังเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว

 

Hematology
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Chemistry
ตรวจสารชีวเคมีในเลือด เช่น ระดับน้ำตาล ไขมัน ยูริค การทำงานของตับ ไต เป็นต้น
Immunology
ตรวจภาวการณ์ติดเชื้อ และการเกิดภูมิคุ้มกัน  เช่น ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี ฯลฯ
Microbiology
ตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หรือ ผิวหนัง
Microscopy
การตรวจอุจจาระ หรือ ปัสสาวะ เพื่อหาปรสิต  หรือ ภาวการณ์ติดเชื้อต่างๆ
Molecular Biology
ตรวจระดับชีวโมเลกุล เช่น สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
Toxicology
การตรวจสารเคมีตกค้างสะสมในร่างกาย  ทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรืออนุพันธ์ และสารโลหะหนัก