Wellness CNB Award

        วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “Wellness CNB Award” การพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ ระดับ 5A จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรง เป็นผู้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และท่านศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เป็นผู้มอบรางวัลงาน WELLNESS CNB AWARD 2022 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom Crytal Design Center
       รางวัล Wellness CNB Award เป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพ (Wellness) ของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพอย่างเป็นองค์รวม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลก โดยมีระดับตั้งแต่ 1A จนถึง 5A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

แชร์