นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ดูงานโครงสร้างอาคาร SEMed Perfect

        วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้การต้อนรับ ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล และคณะนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมดูงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ส่วนขยาย) สำหรับบริหารจัดการยานยนต์ ระบบขนส่ง และซ่อมบำรุง โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ และ คุณสุรศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ ให้ความรู้และคำแนะนำโครงการ
        อาคารซีเมด เพอร์เฟค (SEMed Perfect ) เป็นอาคารที่ออกแบบสำหรับบริหารจัดการยานยนต์ ระบบขนส่ง และซ่อมบำรุงรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมบริการลูกค้าสถานประกอบการต่างๆ อีกทั้งมีการออกแบบรองรับงานฝึกอบรม เป็นศูนย์สาธิตและฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ STAR STEMS (STAR STEMS KNOWLEDGE MANAGEMENT CENTER) ที่มุ่งหวัง พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร “เพื่อสร้างคนดี มีวินัย ฯ ตามหลักคิด “STAR STEMS” โดยมีห้องเธียเตอร์ (STAR STEMS K.M.C.1) แบบ 60 ที่นั่ง สำหรับจัดอบรม สัมมนา และห้องประชุม (STAR STEMS K.M.C.2) ขนาด 100 ที่นั่ง ตลอดจนพื้นที่จัดเลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สามารถจัดหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

แชร์