การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
Muscle Test

การตรวจปัสสาวะ

Urine Collection

ตัวอย่างปัสสาวะใช้ในการประเมินโรคไต เบาหวาน ภาวะติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บในท่อทางเดินปัสสาวะ ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ สี การมีตะกอนในปัสสาวะ ซึ่งหากพบความผิดปกติ อาจต้องพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม

.png

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

1.รับกระปุกเก็บปัสสาวะจากเจ้าหน้าที่

2.ให้ทำความสะอาดส่วนปลายของทางเดินปัสสาวะด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

3.เก็บตัวอย่างปัสสาวะ โดยให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งก่อน เก็บปัสสาวะช่วงกลางลงในกระปุก ประมาณ 2 ใน 3 ของกระปุก และปิดฝาให้แน่น

4.นำส่งที่จุดรับตัวอย่างปัสสาวะที่กำหนด

คำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

กรณีที่มีประจำเดือนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเก็บปัสสาวะ