บริการตรวจมวลกระดูก

การตรวจเพาะเชื้ออุจจาระ

Stool Culture
3

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเพาะเชื้ออุจจาระ

1.รับหลอดเพาะเชื้ออุจจาระจากเจ้าหน้าที่

2.นำไม้พันสำลีสำเร็จรูปจุ่มลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อเล็กน้อย

2.นำไม้พันสำลีสำเร็จรูปจุ่มลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อเล็กน้อย

StoolCulture1

3.นำไม้พันสำลีสวนเข้าไปในทวารหนัก ประมาณ 1-1.5 นิ้ว แล้วหมุนเบาๆ ให้สำลีสัมผัสกับเยื่อทวารหนัก

StoolCulture2

4.นำไม้พันสำลีที่สวนทวารหนักเรียบร้อยแล้ว ใส่ลงในหลอดเลี้ยงเชื้อให้ถึงก้นหลอด และปิดฝาหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อให้สนิท และนำส่งที่จุดรับตัวอย่างที่กำหนด

StoolCulture3