กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ (Season 2)”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ (Season 2)
      เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (STAR STEMS TALENT AWARD Season 2)   โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องยุทธศิลป์ 1 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แชร์