อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฎิบัติการสัญญาณอ่อน”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการสัญญาณอ่อน”
        โดยพี่ๆวิทยากรจิตอาสา STAR STEMS Smart Trainer SEASON 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

แชร์