คณะนักศึกษาพยาบาล ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ศึกษาดูงาน รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์

       วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และคณะนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์  เพื่อเรียนรู้ระบบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจเพื่อเฝ้าระวัง / ป้องกันโรคจากการทำงาน หรือการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
โดยนำเยี่ยมชมจุดบริการและสาธิตการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การสำรวจประเมินปัจจัยเสี่ยง (Walk through survey) และการประชาสัมพันธ์ก่อนตรวจสุขภาพ
2. การตรวจเครื่องมือพิเศษด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ อาทิ การตรวจสมรรถภาพปอด การได้ยิน และการมองเห็น 
3. บริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ อาทิ การตรวจ Pap smear, การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง หรือโปรแกรมตามอายุ 
4. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (Routine Lab) และตรวจพิเศษ (Special Lab) ด้านพิษวิทยา (Toxico), ชีวโมเลกุล (Biomolecular, RT-PCR) และ จุลชีววิทยา(Microbiology) เป็นต้น

แชร์