บริการตรวจการทำงานปอด

การทดสอบสมรรถภาพปอด

Lung Function Test

เป็นการทดสอบการทำงานของปอด โดยวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด เพื่อประเมินภาวะจำกัดการขยายตัว หรือภาวะการอุดกลั้นของปอด การตรวจสอบสมรรถภาพปอดจะสามารถบ่งชี้  ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น 

.png

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพปอด

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล

2.ผู้เข้ารับการทดสอบยืน/นั่งตัวตรง (เงยศีรษะเล็กน้อย)

3.สูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่

4.อมแกนทดสอบ โดยให้ริมฝีปากครอบสนิท

5.ใช้มือบีบจมูกแล้วเป่าลมออกให้เร็วและแรงอย่างเต็มที่ นานอย่างน้อย 6 วินาที

คำแนะนำสำหรับการทดสอบสมรรถภาพปอด

1.งดเว้นสำหรับผู้ที่มีอาการหน้ามืด  ผู้ที่อยู่ในระยะหลังการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง 3 เดือน ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

2.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนทำการทดสอบ

3.ไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มจัดก่อนทดสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

4.ควรหยุดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนทดสอบ

5.ควรงดสูบบุหรี่ก่อนทดสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

6.ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนทดสอบอย่างน้อย 4 ชั่วโมง