พ.ศ. 2551 – 2555

  • ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 (ปัจจุบัน ISO 9001:2015)

  • จัดตั้งมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ตามเจตนารมณ์ “เราจะเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2552
    – เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    – เพื่อดำเนินงานฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    – เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ