พิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ภาพบรรยากาศพิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ โดยนายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนภาคประชาสังคมโดยการให้ความรู้ และการสร้างประสบการอาชีพ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
    พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มุมมองต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา และปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์แรงงาน” โดย ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน
    โอกาสนี้ ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา, ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน, พลโท กิตติ คงสมบัติ ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พลโท สมเกียรติ สัมพันธ์ เลขานุการคณะทำงาน คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญาฯ, พันเอก เพิ่มพร จงประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญาฯ, พันเอก ก้อง ไชยณรงค์ คณะทำงาน คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญาฯ, ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการผู้จัดการ บจก.เพอร์เฟค เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนคอนซัลติ้ง, ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ผศ.ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คุณพจนา ไอยรัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คุณดวงเนตร สาระสมบัติ เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คุณทรงสันต์ คล้ายมาลี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้มีเกียรติทุกท่าน

แชร์