อบรมหลักสูตร “อบรมหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย มาตรการป้องกันโรคตามหลักอาชีวอนามัยและการยศาสตร์เพื่อสุขภาวะคนทำงาน”

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานประกอบการ “อบรมหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย มาตรการป้องกันโรคตามหลักอาชีวอนามัยและการยศาสตร์เพื่อสุขภาวะคนทำงาน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 ราย จากสถานประกอบการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนพ.อนันตพัฒน์ สี่หิรัญวงศ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพิเศษในกิจกรรม ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รางวัล
1.คุณวทัญญู ชูทิพย์ บริษัท วีจี จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์)
รางวัลที่ 2 เครื่องนวดเท้า จำนวน 1 รางวัล
1.คุณรัชฎา แสงเพชร บริษัท แดฮัน ไครเมท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลที่ 3 ปากกาที่ระลึกโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จำนวน 3 รางวัล
1.คุณยุภาพร ผ่องใส บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
2.คุณสืบพงษ์ จินต์ทานต์ บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
3.คุณนันทวัฒน์ อ้นนารี บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร

แชร์