ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจหาเชื้อโควิด-19

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี Real time RT-PCR

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1

สามารถออกรายงานผลการตรวจ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น)

2

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปี 2564 โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เป็นหน่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ

โควิด 19 ให้กับประชาชน โดยร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพฯ

และการบริการภายในโรงพยาบาลกับประชาชน โดยร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพฯ และการบริการภายในโรงพยาบาล