โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง 01

ราคา 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphataste)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
 • ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย (Occ Vision Test)
 • ทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับปฎิบัติงานในพื้นที่สูง
 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ
 

ข้อกำหนดสำหรับปฎิบัติงานบนที่สูง

 • ความดันโลหิต (Blood pressure) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้ เมื่อมีระดับไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • อัตราเร็วชีพจร (Pulse rate) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้ เมื่ออยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/นาที หรือ 40 – 59 ครั้ง/นาที ร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (Sinus tachycardia) หรือ 101 – 120 ครั้ง/นาที ร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (Sinus tachycardia)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจลักษณะใดบ้างที่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ 
 • ภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผลภาพรังสีทรวงอกลักษณะใดบ้างที่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ 
 • ทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) ให้ทำการตรวจและแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2545 หรือแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ.2561 โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ผลการตรวจที่สามารถให้ทำงานได้ คือ ผลตรวจปกติ (Normal) หรือ จำกัดการขยายตัวเล็กน้อย (Mild restriction) หรือ อุดกั้นเล็กน้อย (Mild obstruction) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้ เมื่อฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) มีระดับตั้งแต่ 10 กรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป และ ความเข้มข้นเลือด (Hematocrit) มีระดับตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป และ เกล็ดเลือด (Platelet) มีระดับตั้งแต่ 100,000 เซลล์/มิลลิเมตร3 ขึ้นไป
 • ผลวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine analysis) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผลวิเคราะห์ปัสสาวะลักษณะใดบ้างที่ สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้
 • ผลตรวจเลือดดูการทำงานของตับและไต (Liver and kidney function tests) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผลตรวจเลือดดูการทำงานของตับและไตลักษณะใดบ้างที่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ และไม่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้
 • ผลตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Glycated hemoglobin (HbA1C)) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผลตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือดระดับใดที่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานบนที่สูงได้
 • สมรรถภาพการมองเห็นระยะไกล (Far vision test) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้ เมื่อความสามารถการมองเห็นระยะไกลเมื่อมองด้วยสองตาที่ดีที่สุดหลังจากทำการแก้ไขแล้วอยู่ระดับ 6/12 เมตร (20/40 ฟุต) หรือดีกว่า
 • สมรรถภาพการได้ยินเสียงพูด (Whispered voice test) สามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้ เมื่อผู้เข้ารับการตรวจสามารถได้ยินเสียงพูดและสื่อสารโต้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจได้เข้าใจดี
 

รายละเอียดบริการเพิ่มเติม

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่สูงหรือต้องการเอกสารรับรองการปฎิบัติงานในพื้นที่สูง
 2. ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือด
 3. รอรับผลตรวจ 2-3 ชั่วโมง
 4. รับผลตรวจและใบรับรองแพทย์ด้วยตนเองหรือรับทางอีเมล (ไม่มีมีค่าใช้จ่าย)
 5. กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ มีค่าบริการ 100 บาท
 6. ใบเสร็จยืนยันการชำระ สามารถรอรับได้ภายหลังการตรวจ
สอบถามเพิ่มเติม
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
        โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17:00 น.
📞02-199-2111 ต่อ 0    
📞081-358-6493 (คุณอ้น)
📞086-368-5317 (คุณไอซ์)

ส่งข้อความเพื่อจองแพ็คเกจนี้!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  แชร์