กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์” วันที่ 27 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และอาจารย์เอกราช สมบัติสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสมาคมการยศาสตร์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 สถานประกอบการ
อีกทั้งยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ การทดสอบสายตาอาชีวอนามัย ทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดและทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
 

แชร์