อบรมหลักสูตร “เรื่องที่ SME ต้องมีในปี 2567”

         ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรื่องที่ SME ต้องมีในปี 2567 ” โดยพี่ๆวิทยากรจิตอาสา STAR STEMS Smart Trainer SEASON 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

แชร์