พิธียกเสาเอกอาคารคลังสินค้าและศูนย์จ่ายกลาง

อาคารส่วนขยายโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เฟสต่อขยายจากอาคารซีเมด-เพอร์เฟค (ศูนย์บริหารจัดการยานยนต์ ระบบขนส่ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ และศูนย์การเรียนรู้ STAR STEMS )
     การออกแบบและก่อสร้างยึดหลักคิดการสร้างองค์กรสุขสภาพ (Wellness & Healthcare) ประกอบด้วย ลานสาธิตฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน , ฟิตเนส , สำนักงาน , คลังสินค้า (Warehouse) และศูนย์จ่ายกลาง (Central Sterile Supply Department : CSSD) จากกรณีสถานการณ์โควิด-19 (ช่วงปี 2563-2565) โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ ตระหนักถึงความท้าทายต่อการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ด้วยหลักการคิด STAR STEMS ในการคิดรอบ คิดร่วม จึงดำเนินการจัดสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์จ่ายกลาง (SEMed + STAR STEMS) โดยถือฤกษ์วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ในการประกอบพิธียกเสาเอก ได้รับความเมตตาจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประมุขพราหมณ์ราชสำนัก และพระมหาบุญใหล ญาณวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
     ในการนี้ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา, ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน, พลโท กิตติ คงสมบัติ รองเสนาธิการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ รองประธานสมาพันธิ์ SME ไทย, พลโท สมเกียรติ สัมพันธ์ เลขาธิการคณะทำงาน กมธ.อววน., ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์, ผศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, พันเอก(พิเศษ)ณเรศฐากูล โกรา และ ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

แชร์