พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   20 มิถุนายน 2566 พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ โดยนายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีกรอบความร่วมมือ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร และการประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
    ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนภาคประชาสังคมโดยการให้ความรู้ และการสร้างประสบการอาชีพ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
    โอกาสนี้ ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ท่าน รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี (รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) , ท่าน ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการผู้จัดการบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด , ท่านรองคณะบดี , คณาจารย์ , ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน

แชร์