อบรมหลักสูตร “การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ” และ จัดบริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรม

          วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดสมุทรสาคร, ชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก, ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร (ชมรม จป.พระนคร), หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ” และ จัดบริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมี รศ. ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร
         ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์, คุณธนกร สิทธิฤทธิ์ นายกสมาคม จป. สมุทรสาคร, ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานชมรม จป. ภาคตะวันตก, คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย พระนคร (ชมรม จป.พระนคร) และ ท่าน ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แชร์