OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
OUR SERVICES
SEMed Living Care Hospital
Previous slide
Next slide
บริการของเรา
    โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์  ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ครบวงจร  ตามข้อกำหนดของกฎหมาย  ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพื่อให้ระบบบริการตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด
.png
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
.png
ตรวจสายตาอาชีวอนามัย
.png
ตรวจสมรรถภาพปอด
.png
ตรวจสมรรถภาพหัวใจ
StoolExamination3
การตรวจอุจจาระ
2 1
ตรวจมวลกระดูก
3
การตรวจเพาะเชื้ออุจจาระ
.png
การตรวจปัสสาวะ
.png
เจาะเลือด
.png
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
.png
การเอกซเรย์ทรวงอก
syringe
รับวัคซีน
coronavirus
ตรวจหาเชื้อโควิด-19