ข่าวสารและกิจกรรม
1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “กฎหมายความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า” และ “กฎหมายความปลอดภัยฯ เรื่องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายกำหนด” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประเทศภูฏาน 1 scaled

ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567