ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าหารือกับ รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ขับเคลื่อน “หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ”

         วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2565 (เวลา13.00 น.)  พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) และ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤติ ผู้แทนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าหารือกับ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และ ประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย พร้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณกัณนิกา หนูมา วิเชียรผลา ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จป.พระนคร และ คุณสุรศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อน “หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรฯ” (Train the Trainer Course) ของสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ (สวมช.) และการขับเคลื่อน “หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ”  ณ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

แชร์