ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

🇧🇹 26 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.30 น. 🇹🇭
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
โดยการจัดบรรยายพิเศษ
▶️นโยบายกระทรวงแรงงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยท่านวรรณรัตน์ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย
▶️การจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต
▶️การจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ โดยการนำเสนอนโยบายและแผนบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ นำโมเดล STAR STEMS ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ได้รับคำชื่นชมจากคณะศึกษาดูงาน ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติที่จะเป็นต้นแบบ นำไปประยุกต์ใช้ในประเทศภูฏาน ต่อไป

แชร์