SEMed Alliance Group

Thai Occupational Medical Research Center Co.,Ltd.

Learn More Watch Videoวิสัยทัศน์ SEMed Alliance Group

เป็นหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่ดำเนิงานอาชีวเวชศาสตร์ ตามตัวชี้วัดที่เป็นมาตราฐานมุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านบริหาร จัดการตามระเบียบบริการคุณภาพ

นโยบาย SEMed Alliance Group

เสริมสร้างมาตรฐาน บริการอย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ค่านิยม SEMed Alliance Group

บุคลากรยึดมั่นตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ มีความตั่งใจ ใส่ใจบริการและ พัฒนาตนเอง

พันธกิจ SEMed Alliance Group

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังภาวะ สุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ที่ถูกต้องแม่นยำตรงตามความต้องการ