News & Events
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงที่สูง 28 มิ.ย. 67

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์...

กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 27-28

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

กฏหมายที่ HR ต้องรู้และนายจ้างต้องปฏิบัติ 1

กิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “กฏหมายที่ HR ต้องรู้และนายจ้างต้องปฏิบัติ” วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี...

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 10

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

อบรมคปอ 1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

อบรมที่สูง 1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารซีเมด เพอร์เฟค

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน 2

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด...

การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ รอบที่ 2” วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ รอบที่ 2” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย...

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 3

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย...

อบรมหลักสูตรการยศาสตร์

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์” วันที่ 27 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์...