เพิ่ม

ระบบ จะทำการใช้ Email ของผู้ประสาน เป็น ID ส่วน Password คือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ โดยระบุข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น  ข้อมูลผู้ประสาน
  ชื่อ-สกุล
  อีเมล * (User ID)
  มือถือ*(Password)
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  ที่ตั้งสำนักงาน
  หมู่
  ตำบล/แขวง
  จังหวัด
หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ท่านจำเป็นต้องทำการยืนยัน ID จากอีเมลที่ท่านระบุด้วยนะคะ อีเมล อาจอยู่ใน ถังขยะ กรุณาตรวจสอบ

หรือ